VEDTÆGTER

FOR

STENSVED IDRÆTSFORENINGS

VENNER´s PETANQUE
§ 1. Navn

Foreningens navn er Stensved Idrætsforenings Venner´s Petanque, herefter benævnt SIF´s Venner, foreningen er hjemmehørende i Vordingborg kommune

§ 2. Formål

At                  S.I.F.´s Venner´s Petanque, er en selvstændig forening

At                  Tilbyde unge og ældre kammeratlige og sociale oplevelser ved at spille petanque.

At                  Tilbyde andre idrætsudøvere optagelse i foreningen, såfremt det er teknisk muligt.

At                  S.I.F.´s Venner kan arrangere arrangementer, stævner m.m.

§ 3. Medlemmer

Som aktive medlemmer kan optages alle, der opfylder § 2. Derudover kan optages passive medlemmer.

§ 4. Generalforsamling

generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og er Beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og skal indeholde følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.       Beretning.

3.       Regnskab – Budget og godkendelse af budget.

4.       Indkomne forslag.

5.       Valg.

6.       Fastsættelse af kontingent.

7.       Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annon-cering på hjemmesiden, www.stensved-petanque.dk, med mindst 14 dages varsel.

Forslag og fuldmagter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse.

Bestyrelsen skal godkende evt. fuldmagter inden generalforsamlingen.

Aktive medlemmer har stemmeret – passive medlemmer taleret. Aktive og passive medlemmer er valgbare. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer på dagen. Ingen medlemmer med kontingentrestance har adgang til generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er at betragte som aktive medlemmer

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/5 af medlemmerne ved motiveret skrivelse anmoder herom.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær general-forsamling.

Ved afstemning gælder almindeligt flertal. Stemmelighed gælder som forkastelse. Vedtægtsændring kræver dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig.

Skriftlig afstemning finder sted, såfremt 1 medlem af forsamlingen ønsker det.

§ 5. Bestyrelsen

SIF´s Venner ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, og består af en formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen.

Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og referent.

For hver aktiv afdeling udpeges en leder.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen i lige år. Valgperioden er 2 år.

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen i ulige år. Valgperioden er 2 år.

Der vælges mindst 1, dog højest 5 suppleanter. Valgperioden er 1 år.

Endvidere vælges 1 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. Valgperioden

er 1 år.

Hvis situationen opstår kan S.I.F.´s Venner ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer indtil næste generalforsamling.

§ 6. Kontingent

kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 7. Regnskab

regnskabsåret går fra den 1.1 – 31.12.

Foreningens midler opbevares i et pengeinstitut efter bestyrelsens valg.

På den ordinære generalforsamling forelægges regnskabet for det forløbne år i revideret og underskrevet stand af revisorer, kasserer og formand.

 § 8. Opløsning

Bestyrelsen kan stille forslag om opløsning af foreningen. Der skal indkaldes til 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum med dette eneste punkt på dagsordenen.

På 1. Generalforsamling kan forslaget kun vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for dette.

  2. Generalforsamling kræves der almindeligt stemmeflertal.

Ved foreningens opløsning, beslutter generalforsamlingen, hvilke almen-nyttige formål i Stensved området, foreningens værdier skal tilgå.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 31. marts 2011.
redigeret på ordinær generalforsamling, d. 22. februar2021

Seneste kommentarer

18.08 | 07:02

Vi undskylder også meget det sene tidspunkt. 😢
Mvh Kirsten

18.08 | 06:49

Det havde måske været rart, hvis I havde afmeldt lidt tidligere, så havde vi ikke behøvet, at sige nej til andre, og nu mangle 3 hold

18.08 | 06:41

Stensved petanque kamp 18/8 2021!
Vi må desværre afmelde vores 3 hold til kampen idag! Mvh Kirsten Møller Larsen

17.08 | 15:42

Hej
Er der nogle navne, på de 6 piger til i morgen, d. 18. august 2021 ?

Del siden